Lungekreftstudier

Pasienten er i god allmenntilstand (ECOG 0-1(2)) og har

Ikke-småcellet lungekreft Småcellet lungekreft Pleuralt mesoteliom

Lungekreftstudier

Pasienten er operert Pasienten har metastatisk sykdom Andre situasjoner

Lungekreftstudier

Pasienten har mottatt cisplatin-holdig adjuvant kjemoterapi og det er gått mindre enn 6 måneder fra operasjonsdagen?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Pasienten kan vurderes for deltagelse i Canopy A-studien

”En dobbeltblindet, randomisert fase III studie som evaluerer effekt og sikkerhet av canakinumab mot placebo som adjuvant behandling hos pasienter med stadium II – IIIb komplett resektert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)"

Studiedesign:
Multisenter, randomisert fase III-studie for effekt- og toksisitetsvurdering av anti-interleukin 1β-antistoffet canakinumab 200 mg gitt subkutant hver 3. uke i inntil ett år hos pasienter med stadium II-IIIb komplett resektert NSCLC. Canakinumab kan redusere risiko for tilbakefall gjennom målrettet hemming av inflammasjons-signalveier som kan være involvert i kreftutvikling.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Histologisk eller cytologisk verifisert ikke-småcellet lungekreft, EGFR-wt
 • Stadium IIA-IIIB, komplett resektert
 • Gjennomført minst 2 adjuvante cisplatin-holdige kjemoterapikurer
 • Enten cytologisk/histologisk verifisert malign svulst, eller PET-positiv og progresjon mellom to CT-undersøkelser
  • Stadium IIA trenger ikke å ha mottatt adjuvant behandling
 • ECOG 0-1

Eksklusjonskriterier:

 • Metastatisk sykdom
 • Annen invasiv kreftsykdom siste 3 år
 • Eventuell stråleterapi må være avsluttet mer enn fire uker før behandlingsstart
 • Annen vesentlig, ukontrollert, komorbiditet

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Screeningperioden innbefatter CT toraks/abdomen, MR caput, skjelettscintigrafi, urin- og blodprøver, EKG, livskvalitetsskjema, samt fysisk undersøkelse. Under behandling må pasienten komme til studiestedet hver 3. uke for behandling. CT toraks hver 12. uke. Etter behandlingsperioden vil det være halvårlige kontroller i år 2 og 3, samt årlig kontroll 4. og 5. år. Pasienten må komme til behandling og undersøkelser på studie-sykehuset.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (Drammen)

Lungekreftstudier

Har pasienten fått adjuvant stråleterapi, og det er gått mindre enn 8 måneder fra operasjonen?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Er pasienten i stadium IIA med T>4 cm, og det er gått mindre enn 2 måneder fra operasjonsdagen?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Vi har dessverre ingen studie for denne pasienten, se handlingsprogram

http://nlcg.no/wp-content/uploads/180717-Lungekrefthandlingsprogram.pdf

Lungekreftstudier

Er pasienten ubehandlet?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Pasienten har kjent EGFR-mutasjon: Pasienten har kjent ALK-mutasjon Pasienten har kjent verken EGFR-eller ALK-mutasjon

Lungekreftstudier

Pasienten kan vurderes for deltagelse i FIOL-studien

”En fase II enarmet studie av osimertinib hos pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (FIOL-studien)"

Studiedesign:
Ikke-randomisert studie som undersøker effekten av osimertinib (80 mg x 1 evt 40 mg x 1 p.o.) hos tidligere ubehandlede pasienter med EGFR-mutert stadium IIIb eller IV lungekreft. Pasienten får behandling til progresjon, uakseptable bivirkninger eller pasienten selv ønsker å avslutte. Osimertinib er en tredjegenerasjons EGFR-hemmer som har vist god effekt i første linje hos pasienter med påvist EGFR-mutasjon, også ved påviste hjernemetastaser.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Verifisert lungekreft i stadium IIIb eller IV med dokumentert aktiverende EGFR-mutasjon (unntatt insersjon i ekson 20)
 • Målbar sykdom etter RECIST 1.1
 • ECOG 0-2

Eksklusjonskriterier:

 • Kjent tidligere interstitiell lungesykdom
 • Annen vesentlig, ukontrollert komorbiditet

Henvisningsrutiner:

Henvis pasienten med en gang EGFR-positivitet er avklart, før behandlingsstart

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Screeningperioden innbefatter CT toraks/abdomen, MR caput og evt PET, urin- og blodprøver, EKG, samt fysisk undersøkelse. Under behandling er det kontroller etter 2 uker, deretter hver 8. uke til uke 48, deretter hver 12. uke. CT toraks/abdomen og MR caput hver 8. uke første 48 uker, deretter hver 12. uke. Pasienter med ubehandlede hjernemetastaser følges i tillegg noe tettere i starten, med ukentlige kliniske kontroller de første 4 ukene og med MR caput etter 4 uker. Pasienten må kunne forventes å komme til undersøkelser og kontroller på studiested.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (Drammen)

Kontaktpersoner (Oslo)

Kontaktpersoner (St Olavs hospital)

Lungekreftstudier

Pasienten kan vurderes for deltagelse i Canopy 1-studien
STUDIEN ER ENDA IKKE STARTET, MAN ANTAR OPPSTART AUGUST 2019

"En dobbeltblindet, placebo-kontrollert, randomisert fase III-studie som evaluerer effekt og sikkerhet av pembrolizumab og platinabasert dublett kjemoterapi med eller uten canakinumab som førstelinjebehandling hos pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)"

Studiedesign:
Studien vil randomisere mellom platinum-dublett (fire kurer + evt vedlikeholdsbehandling pemetrexed) og pembrolizumab (fra start platinum-dublett) samt enten interleukin 1β-antistoffet canakinumab 200 mg gitt subkutant hver 3. uke eller placebo hos pasienter med ubehandlet stadium IIIb-IV ikke-småcellet lungekreft uavhengig av PD-L1-nivå. Canakinumab kan øke muligheten for langvarig sykdomskontroll gjennom målrettet hemming av inflammasjons-signalveier som kan være involvert i kreftutvikling.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Histologisk eller cytologisk verifisert ikke-småcellet lungekreft, EGFR-/ALK-wt. Både plateepitelkarsinom og non-plateepitelkarsinom er tillatt.
 • Stadium IIIB-IV
 • Tidligere ubehandlet
  • Evt adjuvant behandling må ha vært avsluttet >12 mndr før inklusjon
 • Minst en målbar lesjon i henhold til Recist 1.1
 • ECOG 0-1

Eksklusjonskriterier:

 • Ubehandlede CNS-metastaser, eller mindre enn 4 uker fra hjernebestråling/kirurgi
 • Annen invasiv kreftsykdom siste 3 år
 • Autoimmun sykdom (vitiligo, psoriasis, hypotyreose eller diabetes er tillatt)
 • Annen vesentlig, ukontrollert, komorbiditet

Henvisningsrutiner:

Henvis pasienten med en gang EGFR-positivitet er avklart, før behandlingsstart

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Screeningperioden innbefatter CT toraks/abdomen, MR caput, skjelettscintigrafi, urin- og blodprøver, EKG, livskvalitetsskjema, samt fysisk undersøkelse. Under behandling må pasienten komme til studiestedet hver 3. uke for behandling. CT toraks hver 9. økende til hver 12. uke. Pasienten må komme til behandling og undersøkelser på studie-sykehuset.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (Drammen)

Kontaktpersoner (Oslo)

Lungekreftstudier

Har pasienten progrediert på standard kjemoterapi?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Pasienten kan vurderes for deltagelse i Comit-studien

"Combinatory ImmunoTherapy-1 (Com-IT-1) Irradiation and PDL-1 blockade in locally advanced / advanced NSCLC "

Studiedesign:
Fase II-studie. Pasienter med ikke småcellet lungekreft, som har progrediert på standard kjemoterapi kan inkluderes. Pasientene får atezolizumab og en tumorlesjon strålebehandles (stereotaktisk strålebehandling). PDL1 positive pasienter kan få noen atezolizumab-kurer på sitt lokale sykehus. PDL1 negative pasienter må få sin behandling på studiesenter.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • NSCLC, progrediert etter platinumdublett
 • Målbar sykdom etter RECIST 1.1
 • ECOG 0-1

Eksklusjonskriterier:

 • Behov for steroider tilsvarende mer enn prednisolon 10 mg
 • Fått immunterapi tidligere
 • Kjent autoimmun sykdom, lungefibrose, hepatitt, eller HIV
 • Annen vesentlig, ukontrollert komorbiditet

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Ved kontroller gjøres CT toraks/abdomen og det tas blodprøver. Pasienten må kunne forventes å komme til undersøkelser og kontroller på studiested. Vi vil samle innn blodprøver og vevsprøver til translasjonsforskning

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (Oslo)

Kontaktpersoner (Trondheim)

Lungekreftstudier

Pasienten har begrenset sykdom og er ubehandlet Pasienten har utbredt sykdom og har gjennomgått karboplatin/etoposid-kurer Andre situasjoner

Lungekreftstudier

Pasienten kan vurderes for deltakelse i Achiles-studien

"A randomized phase II study comparing atezolizumab after concurrent chemoradiotherapy with chemoradiotherapy alone in limited disease small-cell lung cancer - ACHILES-study"

Studiedesign:
Fase II-studie hvor pasienter som har fullført standard kjemoradioterapi (4 kurer med platinum/etoposid og thoraxbestråling 45 Gy) randomiseres til konsoliderende atezolizumab-behandling eller observasjon (kontrollarm). Pasientene som er randomisert til atezolizumab får behandling til progresjon, uakseptable bivirkninger eller pasienten selv ønsker å avslutte, og i maksimalt ett år. Atezolizumab er en PD-L1 hemmer som er etablert som behandling ved ikke-småcellet lungekreft og som har vist en overlevelsesgevinst ved utbredt småcellet lungekreft.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Verifisert småcellet lungekreft i begrenset stadium (stadium I-III, inoperabel)
 • Målbar sykdom etter RECIST 1.1
 • ECOG 0-2
 • FEV1 > 1 liter eller > 30% av forventet verdi og DLC > 30% av forventet verdi

Eksklusjonskriterier:

 • Behov for steroider tilsvarende mer enn prednisolon 10 mg
 • Kjent autoimmun sykdom, lungefibrose, hepatitt, eller HIV
 • Annen vesentlig, ukontrollert komorbiditet

Henvisningsrutiner

Henvis pasienten når diagnosen SCLC-LD er stilt, før oppstart førstelinjesbehandling

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Pasienter skal utredes med CT toraks/abdomen, PET CT, MR caput, blodprøver, og fysisk undersøkelse. De inkluderes før start av standard kjemoradioterapi, men kun pasienter som fullfører 4 kurer og strålebehandling, er ECOG 0-2 og ikke progresjon randomiseres.

Etter behandling er det kontroller hver 3. måned i 3 år, deretter hver 6. måned til og med 5. året. Ved kontroller gjøres CT toraks/abdomen og det tas blodprøver. Pasienten må kunne forventes å komme til undersøkelser og kontroller på studiested.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (St Olavs hospital)

Kontaktpersoner (Drammen)

Kontaktpersoner (Oslo)

Lungekreftstudier

Pasienten kan vurderes for deltakelse i RovaT-studien

"En studie for å vurdere sikkerhet og effekt av Rovalpituzumab Tesirine som vedlikeholdsbehandling hos pasienter med småcellet lungekreft – utbredt sykdom"

Studiedesign:
Multisenter, randomisert 1:1 fase III-studie for å undersøke om rovalpituzumab tesirine («Rova T»), forlenger progresjonsfritt intervall hos pasienter med småcellet lungekreft, utbredt sykdom, som har gjennomført førstelinjes cellegiftbehandling. Rova T eller placebo gis intravenøst hver 6. uke (unntatt hver 3. syklus) i inntil ett år, med oppstart senest 9 uker etter siste cellegiftkur. Rova T er et anti-DLL3-antistoff koblet til et toksin som målrettet dreper DLL3-uttrykkende kreftceller.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Histologisk eller cytologisk verifisert småcellet lungekreft, utbredt sykdom, med stabil sykdom eller respons etter 4 sykler platinum-basert førstelinjes kjemoterapi
 • Eventuelle hjernemetastaser må være stabile etter stråleterapi
 • Tilgjengelig vev for sentral DLL3-analyse
 • ECOG 0-1

Eksklusjonskriterier:

 • Mer enn en linje cellegift
 • Annen invasiv kreftsykdom siste 2 år
 • Behov for steroider tilsvarende mer enn prednisolon 10 mg
 • Vesentlig hjertesykdom (inkl gjennomgått hjerteinfarkt)
 • Annen vesentlig, ukontrollert, komorbiditet

Henvisningsrutiner

Henvis gjerne pasienten etter gjennomført 2 cellegift-kurer

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Screeningperioden innbefatter ekko cor, CT toraks/abdomen, MR caput, urin- og blodprøver, EKG, livskvalitetsskjema, samt fysisk undersøkelse. Under behandling må pasienten komme til studiestedet hver 3. uke for behandling og/eller kontroll. CT toraks hver 6. uke. Pasienten må komme til behandling og undersøkelser på studie-sykehuset. Etter behandlingsperioden vil pasienten kontaktes hver 6. uke.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner (Drammen)

Kontaktpersoner (Oslo)

Kontaktpersoner (St Olavs hospital)